Warrior in kari-shozoku (=hunting wear).
Explanation

1 nae-eboshi
2 igote
3 suikan-no-kami
4 suikan-no-shimo
5 utsubo
6 kawazutsumi-no-tachi
7 tsurumaki
8 monoi-gutsu
9 ayai-gasa
10 mukabaki
11 koshi-gatana
12 yumi
13 yukake