Buddhist monk of Jishu sect in ami-e robe.
Explanation

1 ami-e
2 Gojo-gesa
3 Gojo-gesa-no-igi
4 Gojo-gesa-no-kohimo
5 Namu-ami-dabutsu-no shihen
6 juzu
7 ami-e-no shitagasane-no koromo
8 shitagi
9 habaki
10 midare-o (waraji)