Courtier in regular court dress, hitatare, like warrior, in Muromachi era
Explanation

1 tate-eboshi
2 hitatare
3 muna-himo
4 kikutoji-no-himo
5 suehiro (chukei)
6 ohkatabira
7 sodetsuyu-no-o
8 hitatare-no-hakama