Yamabushi (itinerant priest) in regular vest
Explanation

1 tokin
2 yui-gesa
3 yui-gesa-no-bonten
4 suzukake
5 byaku-e
6 goma-gatana
7 hora-gai
8 tekou
9 rao
10 sosaku
11 shakujo
12 kuguri-bakama
13 hisshiki
14 hora-gai
15 midare-o (waraji)