Noh play costume for the role of Buddhist monk: mizu-goromo robe and sunboshi cap
Explanation

1 sun-boshi
2 mizu-goromo
3 kitsuke (kosode)
4 koshiobi
5 sumi-e-no-ohgi
6 juzu
7 shiro-ohguchi