A peddler in Muromachi era
Explanation

1 yawarakai eboshi
2 tsutsusode-no koromo
3 kago
4 kukuri-bakama
5 habaki (kyahan)
6 waraji