Warrior in domaru armor
Explanation

1 samurai-eboshi
2 moro-gote
3 yoroi-no-hitatare
4 koshigatana
5 naginata
6 sune-ate
7 midare-o
8 gyoyo
9 Oshitsuke-no-ita
10 kusazuri
11 habaki
12 hattoh-gutsu
13 yoroi-no-hitatare-no shimo
14 kuro-ito-mune-akaodoshi