Woman of the upper (warrior) class in formal costume for summer: uchikake wrap around the waist.
Explanation

1 sage-gami
2 tsukuri-mayu
3 takenaga
4 aigi
5 bonbori (ohgi)
6 uchikake wo koshimaki ni kiru
7 hoso-obi