Tea master in dohbuku coat.
Explanation

1 zukin
2 do-buku
3 rakusu
4 kosode
5 tabi
6 sensu
7 shukin