Warrior in osodetsuki-domaru armor
Explanation

1 Samurai-eboshi
2 Eboshi-no-kake
3 Yoroi-hitatare
4 Yoroi-hitatare-no shimo
5 Morogote
6 Moyogi-ito-katashiro-odoshi Domaru
7 Moyogi-ito-katashiro-odoshi Domaru-no Ohsode
8 Gyoyo
9 Agemaki
10 Kusazuri
11 Sune-ate
12 Tykake
13 Hirumaki-no Tachi
14 Koshigatana
15 Kawatabi
16 Midare-o (Waraji)