Court lady in formal dress
Explanation

1. Ohsuberakashi
2. Hirabitai
3. Saishi
4. Kushi
5. Tamakamoji
6. Karaginu
7. Uwagi
8. Itsutsu-ginu
9. Uchiginu
10. HItoe
11. Aka-no-hakama
12. Kake-obi-no-mo
13. Kake-obi
14. Kake-obi-no-mo-no-hikigoshi
15. Hi-ohgi
16. Emottoi
17. Naga-kamoji
18. Karaginu-no-kamioki
19. Tatoh
20. Mo-no-ohgoshi
21. Kurenai
22. Kobinsaki