Court lady in everyday wear: kosode (short-sleeved kimono) and ogoshibakama (skirt-trousers)
Explanation

1. o-chu
2. shirotakenaga
3. Saishi
4. kobinsaki
5. nagakamoji
6. shiro-kosode
7. aka-no-hakama-no-koshi
8. aka-no-hakama