Married woman of the nobility in a walking dress.
Explanation
1 Kazuki
2 Kaidori
3 Aigi
4 Musubio for Kazuki