Buddhist monk in a traveling outfit; jikitotsu (=robe), kesa-bunko (=bag), and ajirogasa (=hat)
Explanation
1 Ajiro-gasa
2 Sumizome-no-jikitotsu
3 Kosode
4 Zabu
5 Jikitotsu-no-mo
6 Kyahan
7 Waraji
8 Maruhimo
9 Ohryoki
10 Kesabunko
11 Hattan
12 Furoshiki
13 Atozuke-no-kohri
14 Shakin
15 Zutabukuro
16 Rakusu
17 Zabu-ni-tsukerareta-zenngo-no-shirushi