Geisha in summer kimono.
Explanation
1 Shimada-mage
2 Kushi
3 Kohgai and hirauchi
4 Hitoe
5 Maru-obi
6 Dansen (=uchiwa)
7 Kaishi