Costume for the chief dancer of "kagura," sacred Shito music and dancing.
Explanation

1 kanmuri crown
a kenei
b oikake
c kazashi
d oikake no o
2 aozuri no omi-goromo
3 aka-himo
4 hirao no tare
5 hanpi, shitagasane, hiteo no eri
6 hanpi no wasure-o
7 shitagasane no kyo
8 ueno-hakama
e ikai no ito
f hizatsugi
g ueno-hakama no omeri
9 oguchi hakama
10 hosotari sword
11 torimono no sakaki to kagami no wa
12 omigoromo no kyo
13 sekitai no uwade
14 hanpi no ran
15 shaku
16 sekitai
17 hirao
18 shikai