A dancer in "aozuri" (printed by green color) uniform, who playshinto-dance
called Azumaasobi (Playing in the east.)
Explanation

1 kenei no kanmuri
2 kazashi
3 oikake
4 aozuri no omigoromo
5 tato paper
6 hirao
7 ueno-hakama
8 shikai
9 hosodachi
10 shaku
11 sekitai
12 omigoromo
13 shitagasane no kyo