Buddhist priest in ceremonial vestment.
With ho-mo (=robe) and shichijo-gesa (=seven-paneled Buddhist surplice).
Explanation

1 mosu
2 shichijo-gesa surplice
3 ohi
4 ho
5 shimogasane
6 mo
7 ue-no-hakama
8 oguchi
9 shitozu
10 juzu rosary
11 hi-ogi fan