Bugaku court dance costume for "Manzairaku."
Explanation

1 torikabuto
2 hanpi
3 ketteki no ho
4 shitagasane
5 shitagasane no tsuke hitoe
6 ueno-hakama
7 fugake
8 shikai
9 sekitai