Bugaku court dance costume for "Ryo-o (=King Lion)."
Explanation

1 ryooh no men mask
2 mushi
3 ketteki no ho
4 ho no kyo
5 ryoto
6 kintai no o
7 sashinuki or nubakama
8 shikai
9 bachi
10 kintai