Bugaku court dance costume for "Tagyuraku."
Explanation

1 kenei no kan
2 makko
3 oikake
4 ryoto
5 ketteki no ho
6 sebie no musubi-himo
7 kyujo
8 sashinuki or nubakama
9 tama or mari
10 sebie or koshi-obi