Bugaku court dance costume for "Hassen (=the Eight Saints at the Konlon Mountains)."
Explanation

1 kan
2 men
3 men no hanasaki no suzu bell
4 manbo
5 ho
6 ueno-hakama
7 oguchi-bakama
8 shikai