Bugaku court dance costume for "Taiheiraku."
Explanation

1 kabuto helmet
2 katakui
3 katakui no tare-nuno
4 kata-ate
5 yoroi armor
6 gyotai
7 gyotai
8 tachi
9 harakui or obikui
10 hirao
11 hirao no tare
12 ketteki no ho
13 ue-no-hakama
14 sune-ate
15 shikai
16 koshi-obi or kintai
17 yanagui
18 koshiobi or kintai no uwade