Bugaku court dance costume for "Kocho (=butterfly)."
Explanation

1 kazashi (yamabuki no hana no ko-eda)
2 mae-tengai
3 mae-tengai no kazari no o or agemaki
4 sage-mizura
5 mochi-hana (yamabuki no hana no eda)
6 kocho no hane
7 ketteki no ho
8 sashinuki or nu-bakama
9 shikai