Bugaku court dance costume for "Karyobin."
Explanation

1 kazashi
2 mae-tengan
3 mae-tengan agemaki
4 sage-mizura
5 karyobin
6 do-byoshi
7 ketteki no ho
8 kuguri-bakama
9 habaki
10 shikai