Buddist monk performing a Dengaku dance.
Explanation

1 kazari igasa
2 suikan
3 suikan no kubikami no o
4 suikan no kikutoji
5 suikan no sode-gukuri no o
6 binsasara
7 kukuri-bakama
8 obuto
9 suikan no ate-obi