Shirabyoshi dancer or a woman dancer in male attire with an up-swept hairdo.
Explanation

1 yuiageta kami
2 suikan
3 suikan no kikutoji
4 suikan no kubikami no o
5 suikan no sode-gukuri no o
6 shiroki hakama
7 hakama no koshi
8 hakama no koshi no kazari-himo or ryuko
9 kawahori ogi fan