Buddhist monk-soldier with kato food.
Explanation

1 kato no kesa surplice
a kesa no igi
b kesa no koigi
2 motsuke-koromo
3 motsuke-koromo no ran
4 sekitai or ate-obi
5 shitaharamaki
6 kukuri-bakama
7 habaki
8 ashida
9 kawatsutsumi
10 tachi no o
11 naginata
12 motsuke-koromo no amaoi