Young boy of the upper class in everyday wear, suikan.
Explanation

1 koromo wo kazuku
2 suikan
3 suikan no kubikami no o
4 suikan no kikutoji
5 suikan kenukigata no sodegukuri no o
6 kuguri-bakama
7 kawahoro ogi
8 tachi