Young courtier's boy in semiformal dress, hanjiri, like men's kariginu.
Explanation

1 sage-mizura
2 hanjiri
3 hanjiri no sodegukuri no o
4 hitoe
5 sashinuki or nubakama
6 hanjiri no ate obi