Hoben (police officer) in suikan uniform.
Explanation

1 heirai-eboshi
2 suikan
3 suikan no kubikami no o
4 suikan no kikutoji
5 tsukemono
6 suikanno sodegukuri no o
7 kukuri-bakama
8 ichibi habaki
9 midareo