Emperor's robe for Shinto ceremony, on-saifuku.
Explanation

1.saku-no on-kanmuri
a. kanmuri-no kake
2.on-saii
3.on-saii-no ran-no amaohi
4.on-saii-no ran
5.on-ueno-hakama
6.on-shaku
7.on-tatoh
8.on-hiohgi
9.on-sekitai
10.on-uwade
11.on-shitagasane-no kyo
12.on-sohkai
13.on-akome & on-hitoe