Warrior general in kataginu (sleeveless jacket) and hakama (tousers)
Explanation

1 futatsu-ori-no-mage
2 kosode
3 shitagi
4 kataginu
5 hakama-no-koshi-ita
6 katana
7 ohgi
8 hakama
9 tabi