Warrior general in tose-gusoku armor and jinbaori (vest)
Explanation

1 suji-kabuto
2 suji-kabuto-no-maetate
3 suji-kabuto-no-fukikaeshi
4 suji-kabuto-no-shikoro
5 me-no-shita-ho-o
6 me-no-shita-ho-o-no-sugaketare
7 jinbaori
8 nanbando-fu-no nabetate-tsuki gusoku
9 tohsei-sode
10 kusazuri
11 kusari-haidate
12 kusari-gote
13 tachi
14 wakisashi
15 gunsen
16 hakama
17 sune-ate
18 habaki
19 kawa-tabi
20 waraji
21 uwa-obi