Warrior in everyday wear, hitatare.
Explanation

1 samurai-eboshi
a samurai-eboshi-no Koyui (=constructed string)
2 hitatare
3 munahimo
4 kotsuyu
5 sodetsuyu
6 tabi
7 tachi
8 koshigatana
9 sensu
10 eboshi-no chotsugake
11 hitatare-no hakama
12 hitatare-no hakama-no koshi