Warrior in daimon (a crested hemp formal dress.
Explanation

1 samurai-eboshi
2 chozugake-no kake
3 daimon
4 munahimo
5 sodetsuyu
6 sodekuguri-no o
7 daimon-no hakama
8 daimon-no hakama-no koshi
9 koshi-gatana
10 sensu