Woman of the upper class in tsubo-shozoku (=tavel outfit) with mushi-no tareginu (= a hemp veiled sedge hat).
Explanation

1 ichime-gasa-no koji
2 mushi-no tareginu
3 kazari-himo
4 uchie
5 hitoe
6 kake-obi
7 obuto-no zori
8 kake-mamori