Court lady in formal dress at the early stage of Edo era.
Explanation

1 hirabitai
2 saishi
3 kushi
4 tsukuri-mayu
5 kake-obi
6 karaginu
7 uwagi
8 itsutsuginu
9 uchiginu
10 hitoe
11 aka-no-hakama
12 mo
13 mo-no-ohgoshi
14 mo-no-hikigoshi
15 kohketsu-no-mo
16 karaginu-no-kamioki
17 emottoi
18 kurenai
19 kobinsaki
20 naga-kamoji