Komusoh or a Zen priest of Fuke sect with a sedge hood and a shakuhachi (=bamboo flute)
Explanation
1 Tengai (=igasa)
2 Kosode
3 Ohkuwara (=rakusu)
4 Obi
5 Kabue in the case
6 Inroh
7 Kyahan
8 Tabi
9 Waraji
10 Hachimaki
11 Shakuhachi
12 Tekoh
13 Gebako
14 Kaebue-no-fukuro-no-kukurio-no-fusa