Fuji-musume or Wisteria maiden of Ohtsue which are the folk-paintings by unknown artisans.
Explanation
1 Nuri-gasa
2 Fujinohana-no-birabira-kanzashi
3 Fujinohana-no-eda-no-mochimono
4 Obi
5 Furisode
6 Koshi-obi
7 Furisode-no-suso
8 Shitagi-no-sode
9 Shitagi-no-suso