Courtier in Shinto ceremonial robe, "jo-e."
Explanation

1 tate-eboshi cap
2 jo-e
3 jo-e no sode-gukuri no o
4 hitoe
5 sashinuki or nubakama
6 harai-gushi
7 jo-e no ate-obi