Imperial guard in regular uniform, "kachi-e."
Explanation

1 kanmuri crown
2 kanmuri no hosoei
3 kanmuri no hosoei
4 hitoe
5 kachie
6 ya
7 tsubo pot
8 tachi sword
9 tsurumaki
10 yumi bow
11 kukuri-bakama
12 ichibi-habaki
13 wara-gutsu shoes