Shirabyoshi dancer or a woman dance in male attire; with the eboshi cap and a sword.
Explanation

1 tate-eboshi
2 white suikan
3 kubikami no o
4 kikutoji
5 suikan no sode-gukuri no o
6 red hakama
7 hitoe
8 nishiki-zutsumi to-maki no tachi
9 kawahori ogi fan
10 sage-gami hair
11 takenaga