Buddhist monk in motsuke robe for missionary tour.
Explanation

1 wasazuno
2 motsuke-koromo
3 kesa surplice (folded)
4 sho
5 motsuke-koromo no amaoi
6 motsuke-koromo no ran
7 kosode
8 habaki
9 shumoku
10 sekitai or ate-obi
11 sho no tsuri-himo