Warrior general in oyoroi armor.
Explanation

1 kuwagata
2 fukikaeshi
3 sendan no ita
4 kyubi no ita
5 tsurubashiri
6 maekusazuri
7 yoroi-hitatare
8 kote
9 suneate
10 yukake
11 tsuranuki
12 Hyogogusari no tachi
13 shigetou no yumi
14 hoshikabuto no hachi
15 shikoro
16 osode
17 waidate no kusazuri
18 habaki
19 tabi
20 koshi-gatana
21 gunsen
22 ebira
23 soya
24 nae-eboshi