Woman of the upper class in street wear (=tsubo-shozoku).
Explanation

1 uchiki-wo tsubo-oru
2 uchiki
3 kake-obi
4 kake-mamori
5 ichime-gasa
6 obuto-no zori