Warrior in haramaki armor.
Explanation

1 tosei-sode
2 gyoyo
3 kusazuri
4 moro-got
5 uwa-obi
6 kawazutsumi-no-tachi
7 koshi-gatana
8 samurai-eboshi
9 oshitsuke-no-ita
10 hitatare
11 hitatare-no-hakama
12 habaki
13 sune-ate
14 ashinaga
15 se-ita (okubyo-ita)
16 age-maki