Shinto priest of Izumo Shrine on missionary tour.
Explanation

1 chihaya
2 muna-himo
3 aka-no kiri-bakama
4 kosode
5 juzu
6 shoh
7 shumoku
8 yohraky
9 kaburo
10 kiku-toji-no-himo
11 nuri-gasa
12 zori