Commoner in everyday wear: kosode and shibiradatsumono (=wrapping skirt).
Explanation

1 sage-gami
2 kosode
3 shibiradatsu-mono